Przełamanie zabezpieczenia elektronicznego w postaci hasła dostępowego do konta pokrzywdzonego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Palczewski po raz kolejny odniosła sukces w postaci wyroku uniewinniającego dla swojego klienta.

Aktem oskarżenia Prokuratura Rejonowa zarzuciła Naszemu klientowi, że w nieustalonym dniu i w nieustalony sposób oraz bez uprawnienia pozyskał hasło komputerowe umożliwiające dostęp do serwisu internetowego banku do konta pokrzywdzonej za pomocą tego hasła i bez uprawnienia uzyskał dostęp do systemu informatycznego banku przy użyciu numeru klienta, skąd pobrał informacje tam przechowywane, a dla niego nieprzeznaczone, dotyczące historii przelewów tego rachunku, które to informacje następnie wykorzystał, składając jako dowód przed Sądem w sprawie z jego powództwa, tj. o czyn z art. 267 § 1 k.k. i art. 269b § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.

Sąd orzekając wyrok uniewinniający wobec Naszego klienta oparł się na przyjętej przez Nas linii obrony.

Komentując powyższy przepis tj. art. 276 § 1 k.k. w doktrynie wskazuje się również, iż nie popełnia przestępstwa z art. 267 § 1 k.k. osoba uzyskująca nieuprawniony dostęp do informacji bez przełamania lub ominięcia zabezpieczenia, nawet jeśli zrobi to podstępem (zob. wyrok SA w Szczecinie z 14 października 2008 r., II AKa 120/08, LEX nr 508308). Poza zakresem tego przepisu pozostaje zatem np. posłużenie się hasłem podejrzanym u autoryzowanego użytkownika lub wyłudzonym przez podanie się za inną osobę (por. Konarska-Wrzosek V. (red.), Lach A., Lachowski J., Oczkowski T., Zgoliński I., Ziółkowska A. Kodeks karny. Komentarz).

W świetle powyższych rozważań stwierdzić należy, iż zespół znamion przestępstwa bezprawnego uzyskania informacji z art. 267 § 1 k.k. nie został zrealizowany. Warto w tym miejscu przywołać stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. w którym Sąd Najwyższy wskazał, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Inaczej rzecz ujmując, z zasady określoności czynu wyrażonej w tym przepisie wynika to, że podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jest wykazanie, że sprawca wypełnił swoim zachowaniem wszystkie znamiona ustawowe typu przestępstwa. Przy braku choćby jednego ze znamion w opisie czynu przypisanego nie jest dopuszczalne uznanie oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu przestępstwa (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2015 r. V KK 351/15).

147 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Klient Kancelarii Adwokackiej Adwokat Bartosz Palczewski został oskarżony o to, że w 2018 roku dokonał przywłaszczenia wspólnych środków pieniężnych na szkodę swojej małżonki poprzez pobranie ich ze w

W dniu 11 czerwca 2021 r. Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Palczewski wygrała przed Sądem Najwyższym w Warszawie sprawę kasacyjną dotyczącą zarzutu naruszenia prawa materialnego tj. art. 148 § 1 k