Kolejne uniewinnienie klienta Kancelarii

Klient Kancelarii Adwokackiej Adwokat Bartosz Palczewski został oskarżony o to, że w 2018 roku dokonał przywłaszczenia wspólnych środków pieniężnych na szkodę swojej małżonki poprzez pobranie ich ze wspólnego rachunku bankowego i przelanie ich na jego własny rachunek bankowy, do którego dostępu nie miała małżonka, czym działał na jej szkodę, tj. o przestępstwo z art. 284 § 1 k.k.

Jak wynika z uzasadnienia Sądu: "Jak podano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie II Wydział Karny z dnia 12 kwietnia 2019 roku (II AKa 478/18) - dla bytu przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 par. 1 kk znaczenie ma utrata przez osobę uprawnioną do rzeczy lub prawa majątkowego możliwości dysponowania tymi przedmiotami. Podobnie w wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017 roku (II AKa 454/16) podał, że realizacja stanowiącego o przywłaszczeniu składnika małżeńskiej wspólnoty majątkowej, zamiaru powiększenia swego majątku kosztem małżonka musi polegać na wyjęciu z majątku wspólnego jego składnika po to, by składnik ten nie stał się w przyszłości przedmiotem podziału majątku wspólnego - z pokrzywdzeniem współmałżonka. Co więcej - szkoda powstała w majątku współmałżonka musi mieć w zamierzeniu przywłaszczającego nieodwracalny charakter. Taka linia orzecznicza ustala, że dopóki oskarżony nadal wypłaconą sumą dysponuje i może ona wchodzić w skład majątku będącego dzielonym majątkiem wspólnym, dopóty nie popełnia przestępstwa przywłaszczenia. Karalności ewentualnych czynności przygotowawczych do przestępstwa przywłaszczenia ustawodawca nie przewidział. Zatem sama wypłata środków pieniężnych z towarzyszącym jej pozbawieniem pokrzywdzonej dostępu do nich, nie jest okolicznością wykazującą zamiar przywłaszczenia, czyli rozdysponowania nią w całości jak własną. Taka ocena prawna ustalonego stanu faktycznego wymagała uniewinnienia oskarżonego od zarzucanego mu czynu."

119 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

W dniu 11 czerwca 2021 r. Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Palczewski wygrała przed Sądem Najwyższym w Warszawie sprawę kasacyjną dotyczącą zarzutu naruszenia prawa materialnego tj. art. 148 § 1 k

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Palczewski podjęła się reprezentacji pokrzywdzonych, którzy stracili co najmniej 16 mln złotych. https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4612,Oszustwa-na-inwestycjach-w-